ΘΕΜΑ: «Διακοπή λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών για τον μήνα Αύγουστο 2022».

Σας ενημερώνουμε ότι οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Ν.Π.Δ.Δ.

«Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης»

δε θα  λειτουργήσουν  από Δευτέρα 01 Αυγούστου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022,

σύμφωνα με  το άρθρο 7 του κανονισμού λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ.,

που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αρ.41087/2017 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών-Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

«Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/5-12-2017).